Verkeersregelaars

Hieronder staat een overzicht van de diverse verkeersregelende functionarissen met een korte beschrijving van de kenmerken van de functie. Alle functionarissen zijn middels de wet aangesteld en hebben krachtens de wet bevoegdheden.

Verkeersbrigadier

Verkeersbrigadiers dienen bij de uitoefening van hun functie de wettelijk voorgeschreven uitrusting te gebruiken. Dat zijn een stopbord en een oranjekleurige jas. De minimum leeftijd voor jeugdverkeersbrigadiers is 10 jaar. Verkeersbrigadiers worden ingezet op een vaste locatie, bijvoorbeeld bij een school. Bestuurders zijn verplicht te stoppen voor een stopteken, dat gegeven wordt door een verkeersbrigadier.

Verkeersregelaars (algemeen)

Verkeersregelaars zijn bevoegd om in het kader van hun werkzaamheden alle aanwijzingen te geven die nodig zijn voor een goede verkeersregeling.
Voor aanstelling tot verkeersregelaar komen slechts in aanmerking personen die de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt. De aanstelling wordt vastgelegd in een aanstellingsbesluit (eventueel voorzien van een beperking) via de politie. Verkeersregelaars ontvangen, voorzover zij niet per evenement worden aangesteld, een verkeersregelaarspas via de gemeente. Deze "verkeersregelaarspas" dient de regelaar bij de uitvoering van zijn werkzaamheden bij zich te dragen.
Bij de uitoefening van hun taak dienen verkeersregelaars te zijn uitgerust met de wettelijk voorgeschreven kleding.

Verkeersregelaars (met beperking)

Personen die bij evenementen eenvoudige verkeersregelende taken verrichten ter ontlasting van de politie. Voor verkeersregelaars die per evenement worden aangesteld, kan worden volstaan met een instructie, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de betrokken korpschef van het regionale politiekorps.
De aanstelling wordt vastgelegd in een aanstellingsbesluit en in een "grosslist"; een verzamellijst met gegevens van alle, voor dat evenement, aangestelde verkeersregelaars. Een aanstellingscertificaat wordt niet afgegeven.
Voor aanstelling tot verkeersregelaar met een beperking in de uitoefening van de bevoegdheid komen tevens in aanmerking personen die de leeftijd van 16 jaren hebben bereikt, voorzover zij slechts bij evenementen worden ingezet. Verkeersregelaars die jonger zijn dan achttien jaren, mogen voor de uitoefening van hun taak slechts worden ingezet op wegen waar in het algemeen niet sneller wordt gereden dan 50km per uur en indien ter plaatse bij duisternis of slecht zicht voldoende openbare straatverlichting aanwezig is.
Verkeersregelaars die beperkt zijn in de uitoefening van hun bevoegdheid, oefenen hun taak uit onder direct toezicht van de regiopolitie.

Verkeersregelaar beroep

Personen die in het kader van de uitoefening van hun beroep verkeersregelende taken verrichten, indien naar het oordeel van de uitvoerende instantie het verrichten van die taken als een onderdeel van hun hoofdwerkzaamheden moet worden beschouwd of moet worden geacht nauw verband te houden met de uitoefening van hun hoofdwerkzaamheden. De verkeersregelende activiteiten zijn landelijk.

Landelijke beroeps verkeersregelaar

Landelijk werkzame verkeersregelaars mogen voor de uitoefening van hun taak slechts worden ingezet voor het begeleiden van exceptionele transporten. De opleiding tot verkeersregelaar die landelijk werkzaam is, vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten. Landelijk werkende verkeersregelaars oefenen hun taak uit onder toezicht van het Korps Landelijke Politiediensten.

Verkeersregelaar Rijkswaterstaat

Personeelsleden van Rijkswaterstaat die mede de toepassing van incident management als bedoeld in de Beleidsregels incident management Rijkswaterstaat tot taak hebben kunnen worden opgeleid tot verkeersregelaar.

Politie

Het mag duidelijk zijn dat de politie niet valt onder de Regeling verkeersregelaar. De politie is volledig bevoegd verkeersregelend op te treden.